深圳市鸿华锐信息技术有限公司欢迎您!
服务创新提升价值!
百度地图| SiteMap| 知识库| 联系我们
全国服务热线:0755-88855786   深圳:13058107600
全国服务热线:
0755-88855786
深圳:
13058107600

德尔斐箴言147条

发布时间:2023-07-26 17:54  来源:  作者:深圳市鸿华锐信息技术有限公司

序号 希腊文 英文 中文 备注

001. Επου θεω Follow God 顺天理(道)

002. Νομω πειθου Obey the law 守律法

003. Θεους σεβου Worship the Gods 礼拜诸神

004. Γονεις αιδου Respect your parents 孝敬父母

005. Ηττω υπο δικαιου Be overcome by justice 由法律(正义、公道、司法)来解决(处理)问题

006. Γνωθι μαθων Know what you have learned 知道你所学到的

007. Ακουσας νοει Perceive what you have heard 察觉(理解)你所听到的

008. Σεαυτον ισθι Be Yourself or Know Yourself 认识你自己

009. Γαμειν μελλε Intend to get married 成年必须结婚

010. Καιρον γνωθι Know your opportunity 了解你的机遇

011. Φρονει θνητα Think as a mortal 思考生命的意义、思考作为一个凡夫

012. Ξενος ων ισθι If you are a stranger act like one 保持礼节

013. Εστιαν τιμα Honor the hearth (or Hestia) 敬重家庭

014. Αρχε σεαυτου Control yourself 管理你自己

015. Φιλοις βοηθει Help your friends 帮助你的朋友

016. Θυμου κρατει Control anger 戒嗔、控制愤怒

017. Φρονησιν ασκει Exercise prudence 审慎

018. Προνοιαν τιμα Honor providence 敬重神的恩惠

019. Ορκω μη χρω Do not use an oath 不随意起誓

020. Φιλιαν αγαπα Love friendship 珍爱友谊

021. Παιδειας αντεχου Cling to discipline 坚守纪律(规律)

022. Δοξαν διωκε Pursue honor 追寻信义(道义、信用、尊重)

023. Σοφιαν ζηλου Long for wisdom 增长智慧

024. Καλον ευ λεγε Praise the good 表扬(赞美)优秀

025. Ψεγε μηδενα Find fault with no one 世间无完人、挑剔无人

026. Επαινει αρετην Praise virtue 赞美德行(善行)

027. Πραττε δικαια Practice what is just 学习什么是正确的(公正的)

028. Φιλοις ευνοει Be kind to friends 善待朋友

029. Εχθρους αμυνου Watch out for your enemies 留意你的敌人

030. Ευγενειαν ασκει Exercise nobility of character 行使高尚的品格

031. Κακιας απεχου Shun evil 远离恶事(邪恶)

032. Κοινος γινου Be impartial 宜公正公平、要不偏不倚

033. Ιδια φυλαττε Guard what is yours 保护(守护)属于你的事物

034. Αλλοτριων απεχου Shun what belongs to others 不可觊觎他人之物

035. Ακουε παντα Listen to everyone 倾听他人

036. Ευφημος ισθι Be (religiously) silent 保持(宗教上)沉静

037. Φιλω χαριζου Do a favor for a friend 施恩予友

038. Μηδεν αγαν Nothing to excess 没有所谓多余的、天生我材必有用

039. Χρονου φειδου Use time sparingly 善用时间、不虚度光阴

040. Ορα το μελλον Foresee the future 眼光放长远、预见未来

041. Υβριν μισει Despise insolence 鄙视(蔑视)傲慢

042. Ικετας αιδου Have respect for suppliants 尊重恳求者

043. Πασιν αρμοζου Be accommodating in everything 有容乃大

044. Υιους παιδευε Educate your sons 教育你的儿(孩)子

045. Εχων χαριζου Give what you have 奉献(贡献)你所拥有的

046. Δολον φοβου Fear deceit 谨防欺骗(诈骗、骗局、诡计)

047. Ευλογει παντας Speak well of everyone 人人言善语

048. Φιλοσοφος γινου Be a seeker of wisdom 成为智慧的探求(索)者

049. Οσια κρινε Choose what is divine 选择什么神圣的

050. Γνους πραττε Act when you know 明智方行、明白之后才能实行

051. Φονου απεχου Shun murder 不杀生、远离杀害

052. Ευχου δυνατα Pray for things possible 为他人祈祷(祈福、祷告)

053. Σοφοις χρω Consult the wise 请教智者、请益贤达

054. Ηθος δοκιμαζε Test the character 考验品格

055. Λαβων αποδος Give back what you have received 沐恩必偿、礼尚往来

056. Υφορω μηδενα Down-look no one 勿轻他人

057. Τεχνη χρω Use your skill 运用你的才能

058. Ο μελλεις, δος Do what you mean to do 做你想做的事

059. Ευεργεσιας τιμα Honor a benefaction 赐予恩泽

060. Φθονει μηδενι Be jealous of no one 勿嫉妒他人

061. Φυλακη προσεχε Be on your guard 提防他人、保护自己、防人之心不可无

062. Ελπιδα αινει Praise hope 赞美希望

063. Διαβολην μισει Despise a slanderer 鄙视(蔑视)谗佞(诽谤者)

064. Δικαιως κτω Gain possessions justly 取得财产要公正

065. Αγαθους τιμα Honor good men 敬重好人

066. Κριτην γνωθι Know the judge 明理的判断

067. Γαμους κρατει Master wedding-feasts 不可纵情逸乐

068. Τυχην νομιζε Recognize fortune 知晓时势

069. Εγγυην φευγε Flee a pledge 远离担保、不随意替人担保

070. Απλως διαλεγου Speak plainly 表达要明确清晰

071. Ομοιοις χρω Associate with your peers 与能力相同者(同辈)合作

072. Δαπανων αρχου Govern your expenses 节制你的消费

073. Κτωμενος ηδου Be happy with what you have 知足常乐

074. Αισχυνην σεβου Rever a sense of shame 知耻、要有羞耻心

075. Χαριν εκτελει Fulfill a favor 释出善意

076. Ευτυχιαν ευχου Pray for happiness 为幸福祈祷

077. Τυχην στεργε Be fond of fortune 把握时势

078. Ακουων ορα Observe what you have heard 观察你所听到的

079. Εργαζου κτητα Work for what you can own 做自己擅长的工作

080. Εριν μισει Despise strife 鄙视(蔑视)争斗(斗争)

081. Ονειδος εχθαιρε Detest disgrace 痛恨耻辱(不名誉)

082. Γλωτταν ισχε Restrain the tongue 不造口业

083. Υβριν αμυνου Keep yourself from insolence 维持你自己不受傲慢影响

084. Κρινε δικαια Make just judgements 做出适当的判决(审断)

085. Χρω χρημασιν Use what you have 使用你所拥有的

086. Αδωροδοκητος δικαζε Judge incorruptibly 廉明拒贿

087. Αιτιω παροντα Accuse one who is present 莫于背后指责他人

088. Λεγε ειδως Tell when you know 言汝所知

089. Βιας μη εχου Do not depend on strength 莫恃强凌弱

090. Αλυπως βιου Live without sorrow 活在悲伤外、生活不悲观

091. Ομιλει πραως Live together meekly 和谐共处

092. Περας επιτελει μη αποδειλιων Finish the race without shrinking back 不要半途而废

093. Φιλοφρονει πασιν Deal kindly with everyone 待人温和

094. Υιοις μη καταρω Do not curse your sons 勿詈汝子、不可辱骂你的孩子

095. Γυναικος αρχε Rule your wife 指导您的妻子

096. Σεαυτον ευ ποιει Benefit yourself 有益于你自己

097. Ευπροσηγορος γινου Be courteous 礼让

098. Αποκρινου εν καιρω Give a timely response 适时给予回应(回答、反应)

099. Πονει μετ ευκλειας Struggle with glory 光荣(荣耀)伴随努力而来

100. Πραττε αμετανοητως Act without repenting 不做后悔之事、勿执悔行

101. Αμαρτανων μετανοει Repent of sins 忏悔罪行

102. Οφθαλμου κρατει Control the eye 非礼勿视、不随便窥视

103. Βουλευου χρονω Give a timely counsel 适时给予建议(建言、忠告)

104. Πραττε συντομως Act quickly 做事要灵活

105. Φιλιαν φυλαττε Guard friendship 保护友谊

106. Ευγνωμων γινου Be grateful 常怀感恩之心

107. Ομονοιαν διωκε Pursue harmony 追求(崇尚)和谐

108. Αρρητον κρυπτε Keep deeply the top secret 重要秘密不可泄

109. Το κρατουν φοβου Fear ruling 莫盲从

110. Το συμφερον θηρω Pursue what is profitable 追求什么是有益的

111. Καιρον προσδεχου Accept due measure 接受正当(应有、适当)的标准

112. Εχθρας διαλυε Do away with enmities 破除(化解、消弭)仇恨

113. Γηρας προσδεχου Accept old age 接受年老

114. Επι ρωμη μη καυχω Do not boast in might 不浮夸能力

115. Ευφημιαν ασκει Exercise (religious) silence 学习(宗教上)沉静

116. Απεχθειαν φευγε Flee enmity 远离(回避)敌意

117. Πλουτει δικαιως Acquire wealth justly 公正的赚取财富

118. Δοξαν μη λειπε Do not abandon honor 勿弃敬重之心

119. Κακιαν μισει Despise evil 鄙视(蔑视)邪恶

120. Κινδυνευε φρονιμως Venture into danger prudently 冒然进入险地须谨慎(小心)

121. Μανθανων μη καμνε Do not tire of learning 莫于学习(求知、学问)感到厌倦

122. Φειδομενος μη λειπε Do not stop to be thrifty 莫中断勤俭的美德

123. Χρησμους θαυμαζε Admire oracles 赞赏神谕

124. Ους τρεφεις αγαπα Love whom you rear 爱你所养的

125. Αποντι μη μαχου Do not oppose someone absent 不排斥少数人、不以多欺少、莫抵制少数缺席者

126. Πρεσβυτερον αιδου Respect the elder 尊重年长(老者)

127. Νεωτερον διδασκε Teach a youngster 教导后学

128. Πλουτω απιστει Do not trust wealth 不依赖财势、莫仗财势

129. Σεαυτον αιδου Respect yourself 尊重你自己

130. Μη αρχε υβριζειν Do not begin to be insolent 不着手行使粗野(野蛮、鲁莽)之事

131. Προγονους στεφανου Crown your ancestors 为祖增光

132. Θνησκε υπερ πατριδος Die for your country 效忠国家

133 Τω βιω μη αχθου. Do not be discontented by life 别对生命产生不满

134. Επι νεκρω μη γελα Do not make fun of the dead 勿寻致命之乐

135. Ατυχουντι συναχθου Share the load of the unfortunate 怜悯可怜人

136. Χαριζου αβλαβως Gratify without harming 喜悦是不造伤害之事

137. Μη επι παντι λυπου Greive for no one 莫使他人悲伤

138. Εξ ευγενων γεννα Beget from noble routes 产生高雅的行为

139. Επαγγελου μηδενι Make promises to no one 前途由自己开创、前途掌握在自己手里

140. Φθιμενους μη αδικει Do not wrong the dead 莫造致命之错

141. Ευ πασχε ως θνητος Be well off as a mortal 丰富你的生命

142. Τυχη μη πιστευε Do not trust fortune 不依赖侥幸、勿恃侥幸

143. Παις ων κοσμιος ισθι As a child be well-behaved 如儿童般—行为端正

144. ηβων εγκρατης as a youth - self-disciplined 如青年般—自律

145. μεσος δικαιος as of middle-age - just 如中年般—正直(公正)

146. πρεσβυτης ευλογος as an old man - sensible 如老者般—通晓事理

147. τελευτων αλυπος on reaching the end - without sorrow 未达最终—不需悲观(忧愁)
QQ客服在线咨询
业务咨询:
223883921
QQ客服在线咨询
技术支持:
56802890
联系方式
联系电话:
0755-88855786
微信客服
扫码二维码
返回顶部
✉ 

留言